O czasopiśmie

Od marca 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii jest wydawane recenzowane czasopismo naukowe pt. „Kwartalnik Prawno-Finansowe”. Czasopismo to zostało założone i jest redagowane przez pracowników Katedry Prawa Finansowego. Tematyka czasopisma obejmuje prawo finansów publicznych, prawo podatkowe oraz prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Do składu Rady Naukowej czasopisma wchodzą wybitni przedstawiciele nauki prawa finansowego w Polsce i Europie. Ponadto od pierwszych numerów funkcję recenzentów powierzane są m.in. naukowcom afiliowanym w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych.

Skład redakcji

Skład rady naukowej wraz z protokołami z posiedzeń rady