Konferencje KPF

PODATKOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
26 maja 2022 r.

Komitet Organizacyjny – SKO Wrocław, OIRP Wrocław, OIRP Wałbrzych, RIO Opole, WPiA UO, Stowarzyszenie Prawa Finansowego „AUREUS” z/s w Opolu, Kwartalnik Prawno-Finansowy KPF WPAiE UWr

Katedra Prawa Finansowego WPAiE UWr wraz z pozostałymi Członkami Komitetu Organizacyjnego ma zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą wybranym zagadnieniom z zakresu podatków samorządowych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, która odbędzie się 26 maja 2022 r., na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (możliwy udział zarówno w formie  stacjonarnej jak i zdalnej).

Celem konferencji będzie podjęcie debaty w przedmiocie podatków i poza podatkowych należności budżetowych oraz przedstawienie  wniosków de lege lata i de lege ferenda. Adresatami konferencji są̨ przedstawiciele nauki i praktyki prawa finansowego.

W ramach konferencji zaplanowano m.in. wykład inauguracyjny sędziego NSA – dr Stanisława Boguckiego, który wygłosi referat pt. Opodatkowanie goodwill PCC – omówienie uchwały NSA z 21 lutego 2022 r.

W programie konferencji przewidziano ponadto dwa panele – panel podatkowy oraz panel dotyczący opłat i niepodatkowych należności budżetowych. 

Wśród tematów poruszanych w ramach przedmiotowych paneli będą mogli wysłuchać Państwo wystąpień prelegentów, którzy zajmą się kwestiami:

 • zmian w podatkach dochodowych i ich wpływu na dochody budżetów samorządowych;
 • możliwych kierunków ewolucji podatku od nieruchomości;
 • opodatkowania paczkomatów;
 • głównych problemów dotyczących podatku od nieruchomości w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • wybranych problemów regulacji prawnej niepodatkowych należności budżetowych;
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: problem zbilansowania systemu;
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 • podstaw prawnych zwrotu dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 • opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych;
 • opłaty eksploatacyjnej;
 • ustalenia wartości amortyzacyjnej budowli – wnioski de lege lata i de lege ferenda.

Konferencję podsumuje – sędzia NSA, Kierownik Katedry Prawa Finansowego WPAiE UWr. prof. dr hab. Paweł Borszowski 

Udział w konferencję podlega opłacie:

 • udział w formie stacjonarnej – 150 zł
 • udział w formie zdalnej – 99 zł

Numer konta do realizacji płatności zostanie przesłany Państwu po otrzymaniu zgłoszenia. 

Zgłoszeń można dokonywać poprzez wypełnienie formularza -> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Za udział w konferencji przewidziane są punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Termin na przesyłanie zgłoszeń upływa – 15 maja 2022 r.

Kontakt z organizatorem konferencji: dominik.kossak@uwr.edu.pl